Publications


2019


Charge-stripe crystal phase in an insulating cuprate

He Zhao, Zheng Ren, Bryan Rachmilowitz, John Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Ziqiang Wang and Ilija Zeljkovic

Nature Materials 18, 103 (2019) (published version)

s


2018


Atomic-Scale Strain Manipulation of a Charge Density Wave

Shang Gao, Felix Flicker, Raman Sankar, He Zhao, Zheng Ren, Bryan Rachmilowitz, Sidhika Balachandar, Fangcheng Chou, Kenneth Burch, Ziqiang Wang, Jasper Van Wezel and Ilija Zeljkovic

PNAS 115, 6986 (2018) (published version)

s

Superconducting Proximity Effect in a Topological Insulator using Fe(Te,Se)

He Zhao, Bryan Rachmilowitz, Zheng Ren, Ruobin Han, J. Schneeloch, Ruidan Zhong, Genda Gu, Ziqiang Wang and Ilija Zeljkovic

PRB 97, 224504 (2018) (published version)

s

s

s

s

captureInterplay of orbital effects and nanoscale strain in topological crystalline insulators

Daniel Walkup, Badih Assaf, Kane L. Scipioni, R. Sankar, Fangcheng Chou, Guoqing Chang, Hsin Lin, Ilija Zeljkovic and Vidya Madhavan

Nature Communications 9, 1550 (2018) (published version)


2017


Etching of Cr tips for scanning tunneling microscopy of cleavable oxide

Dennis Huang, Stephen Liu, Ilija Zeljkovic, J.F. Mitchell and Jennifer E. Hoffman

Review of Scientific Instruments 88, 023705 (2017) (published version)

s

Quasiparticle Interference and Strong Electron-Mode Coupling in the Quasi-One-Dimensional Bands of Sr2RuO4

Zhenyu Wang, Daniel Walkup, Philip Derry, Thomas Scaffidi, Melinda Rak, Sean Vig, Anshul Kogar, Ilija Zeljkovic, Ali Husain, Luiz H Santos, Yuxuan Wang, Andrea Damascelli, Yoshiteru Maeno, Peter Abbamonte, Eduardo Fradkin and Vidya Madhavan

Nature Physics 13, 799 (2017) (published version)


2015


Strain engineering DiraStrain2015c surface states in heteroepitaxial topological crystalline insulator thin films

Ilija Zeljkovic, Daniel Walkup, Badih Assaf, Kane L. Scipioni, R. Sankar, Fangcheng Chou and Vidya Madhavan

Nature Nanotechnology 10, 849 (2015) (published version)

s

s

Large single crystal growth, transport property, and spectroscopic characterizations of three-dimensional Dirac semimetal Cd3As2

R. Sankar, M. Neupane, S.-Y. Xu, C. J. Butler, I. Zeljkovic, I. Panneer Muthuselvam, F.-T. Huang, S.-T. Guo, Sunil K. Karna, M.-W. Chu, W. L. Lee, M.-T. Lin, R. Jayavel, V. Madhavan, M. Z. Hasan and F. C. Chou

Scientific Reports 5, 12966 (2015) (published version)

s

Nmat2015Dirac mass generation from crystal symmetry breaking on the surfaces of topological crystalline insulators

Ilija Zeljkovic, Yoshinori Okada, Maksym Serbyn, R. Sankar, Daniel Walkup, Wenwen Zhou, Junwei Liu, Guoqing Chang, Yung Jui Wang, M. Zahid Hasan, Fangcheng Chou, Hsin Lin, Arun Bansil, Liang Fu and Vidya Madhavan

Nature Materials 14, 318 (2015) (published version)

s

NanoscaleNCOMMS2015 determination of the mass enhancement factor in the lightly-doped bulk insulator lead selenide

Ilija Zeljkovic, Kane Scipioni, Daniel Walkup, Yoshinori Okada, Wenwen Zhou, R. Sankar, Guoqing Chang, Yung Jui Wang, Hsin Lin, A. Bansil, Fangcheng Chou, Ziqiang Wang and Vidya Madhavan

Nature Communications 4, 6659 (2015) (published version)


2014


NPhys2014Mapping the unconventional orbital texture in topological crystalline insulators

Ilija Zeljkovic, Yoshinori Okada, Cheng-Yi Huang, R. Sankar, Daniel Walkup, Wenwen Zhou, Maksym Serbyn, Fangcheng Chou, Wei-Feng Tsai, Hsin Lin, A. Bansil, Liang Fu, M. Zahid Hasan and Vidya Madhavan

Nature Physics 10, 572 (2014) (published version)

s

NanoLetters2014Nanoscale interplay of strain and doping in a high-temperature superconductor

Ilija Zeljkovic, Jouko Nieminen, Dennis Huang, Tay-Rong Chang, Yang He, Horng-Tay Jeng, Zhijun Xu, Jinsheng Wen, Genda Gu, Hsin Lin, Robert S. Markiewicz, Arun Bansil and Jennifer E. Hoffman

Nano Letters 14, 6749 (2014) (published version)

s

Science2014Fermi Surface and Pseudogap Evolution in a Cuprate Superconductor

Yang He, Yi Yin, M. Zech, Anjan Soumyanarayanan, Michael M. Yee, Tess Williams, M. C. Boyer, Kamalesh Chatterjee, W. D. Wise, Ilija Zeljkovic, Takeshi Kondo, T. Takeuchi, H. Ikuta, Peter Mistark, Robert S. Markiewicz, Arun Bansil, Subir Sachdev, E. W. Hudson and Jennifer E. Hoffman

Science 344, 608 (2014) (published version)


2013


PCCP2013Interplay of chemical disorder and electronic inhomogeneity in unconventional superconductors

Ilija Zeljkovic and J. E. Hoffman

Physical Chemistry Chemical Physics 15, 13462 (2013) (published version)

s

s

PRB2013Nanoscale Surface Element Identification and Dopant Homogeneity in the High-Tc Superconductor Ca1-xPrxFe2As2

Ilija Zeljkovic, Dennis Huang, Can-Li Song, Bing Lv, Ching-Wu Chu and Jennifer E. Hoffman

Physical Review B 87, 201108R (2013) (published version)

s

 


2012


NMat2012Scanning tunneling microscopy imaging of symmetry-breaking structural distortion in the bismuth-based cuprate superconductors

Ilija Zeljkovic, Elizabeth J. Main, Tess L. Williams, M. C. Boyer, Kamalesh Chatterjee, W. D. Wise, Yi Yin, Martin Zech, Adam E. Pivonka, Takeshi Kondo, T. Takeuchi, Hiroshi Ikuta, Jinsheng Wen, Zhijun Xu, G. D. Gu, E. W. Hudson and Jennifer E. Hoffman

Nature Materials 11, 585-589 (2012) (published version)

s

Science2012Imaging the impact of single oxygen atoms on superconducting Bi2+ySr2-yCaCu2O8+x

Ilija Zeljkovic, Zhijun Xu, Jinsheng Wen, Genda Gu, Robert S. Markiewicz and Jennifer E. Hoffman

Science 337, 320 (2012) (published version)

s